април 16, 2018

Врати отворени за бизнес

Сериозно признание за Secdoor и неговите лидери на страниците на вестник Капитал. Една реална 20 годишна бизнес история във времена на преход и икономически кризи,разказана от първо лице в рубриката „Предприемачи“ на икономическия официоз у нас, има свояустойчив, заслужен успех и заявка за едно не по-малко атрактивно бъдеще.Братята Димитър Димитров и Стоян Трошев във „Врати,

април 16, 2018

Doors open for business

Serious recognition for Secdoor and its managing partners at the pages of Capital newspapers. One real business story, aged 20 years, in times of transition and economic crises, told, in first person, in the column "Entrepreneurs” of the economic official newspaper in Bulgaria, has its sustainable, earned success and a promise for very attractive future.

Пуснете запитване за бърза оферта

Контакти

Свържете се с нашите професионални консултанти!

Пуснете запитване за бърза оферта!