, Подобряване на производствения капацитет на СИД Ентърпрайз ЕООД

 

СИД Ентърпрайз ЕООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.040-0085-C01 – “ Подобряване на производствения капацитет на “СИД Ентърпрайз ЕООД,

Дата на стартиране 

7.12.2020

Дата на приключване

7.12.2021

Стойност на бюджета в лева:

Общо

994 832.00

Финансиране от ЕС

ЕФРР

591 925.04

Национално финансиране  

104 457.36

Общата цел на Проект “Подобряване на производствения капацитет на”СИД Ентърпрайз” ЕООД е да подобри производственият капацитет на дружеството с цел повишаване на конкурентоспособността му и засилване на експортния му потенциал.

Специфичните цели на проекта са:

  • Увеличаване на производствения капацитет на дружеството чрез закупуване на три нови машини;
  • Снижаване себестойността на произвежданите продукти на дружеството чрез технологично обновление на производственото оборудване;
  • Увеличаване на продажбите и пазарния дял на дружеството чрез навлизане на нови пазари и разширяване присъствието на фирмата на вече съществуващите пазари;
  • Създаване на модерна и стабилна компания, конкурентоспособна на европейския и световен пазар

Проектното предложение ” подобряване на производствения капацитет на ” Ентърпрайз” ЕООД е съобразено и изцяло изготвено съгласно заложените цели в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ” Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия “, по приоритетна ос 2 “Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”.

конкурентоспособността си на европейския и световен пазар.

Контакти

Свържете се с нашите професионални консултанти!

Пуснете запитване за бърза оферта!