април 16, 2018

Врати отворени за бизнес

Сериозно признание за Secdoor и неговите лидери на страниците на вестник Капитал. Една реална 20 годишна бизнес история във времена на преход и икономически кризи,разказана от първо лице в рубриката „Предприемачи“ на икономическия официоз у нас, има свояустойчив, заслужен успех и заявка за едно не по-малко атрактивно бъдеще.Братята Димитър Димитров и Стоян Трошев във „Врати,

април 16, 2018

Doors open for business

Serious recognition for Secdoor and its managing partners at the pages of Capital newspapers. One real business story, aged 20 years, in times of transition and economic crises, told, in first person, in the column "Entrepreneurs” of the economic official newspaper in Bulgaria, has its sustainable, earned success and a promise for very attractive future.

март 20, 2018

Гаражни системи Секдоор

От началото на 2018 години екипите на Секдоор монтираха над 70 броя гаражни врати, изработени във вариация от размери. Гаражните врати варират в размерите си от малки индивидуални врати 2500х2000, до големи двойни врати или врати за колективни гаражи с размер 6000х2500. Височината обикновено е около 2 или 2.5 метра, като това е достатъчно за влизането на

март 20, 2018

Garage systems Secdoor

Since the beginning of 2018, the teams of Secdoor have installed more than 70 pcs. of garage doors, manufactured in various sizes. The garage doors vary in their sizes, from small individual doors of 2,500x2,000 to large, double doors or doors for collective garages with size of 6,000x2,500. Usually, the height is about 2 or 2.5 meters, and this height is sufficient to allow the entrance of most of the passengers’ vehicles.

Пуснете запитване за бърза оферта

Контакти

Свържете се с нашите професионални консултанти!

Пуснете запитване за бърза оферта!